.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ 
นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ
 

 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง

รายงานผลการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ชื่อผู้วิจัย

นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ

ปีการศึกษา

2556

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Design ) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนโครงการ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีจำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน 2) คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน 4) แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน 5) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t (t-test dependent)
          ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.20/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีความคงทนในการเรียนรู้ หลังจากระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

jutarus.pdf
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,289
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th