.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่ 
นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่
 

 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องอาหารและสารอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ

ชื่อผู้วิจัย

นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่

ปีการศึกษา

2553

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จำนวน 92 คน ซึ่งได้มาจากการการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 60 นาที แบบแผนการทดลองที่ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรุ,วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ จำนวน 4 แผน และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการเรียนแบบแบบร่วมมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบค่าที (t-test)
           ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เท่ากับ 84.09/82.10 อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหารของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มเก่งกลุ่ม ปานกลาง และกลุ่มอ่อน พบว่า สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ .01 และผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียน แบบร่วมมือ ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.37)

payung.pdf
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,266
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th