.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    นายสฤทธิ์ กองสัมฤทธิ์ 
นายสฤทธิ์ กองสัมฤทธิ์
 

 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย

นายสฤทธิ์  กองสัมฤทธิ์

ปีการศึกษา

2556

          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    1)  เพื่อพัฒนาและหาค่าประสิทธิภาพของ สื่อวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการเรียนและหลังการเรียน โดยใช้ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
          ประชากรที่ศึกษา คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 365 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 มีนักเรียนจำนวน 42 คน  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ เดือนมิถุนายน2556-กรกฎาคม2556 โดยการเลือกแบบเจาะจงเพราะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก  1)  สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ สื่อวีดิทัศน์สื่อเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และความเชื่อมั่นจากการทดสอบค่าที (t-test)
          ผลการศึกษาปรากฏว่า    1) ประสิทธิภาพของ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.95/83.14  ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนร้อยละ 30.29 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนร้อยละ 80.19  3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องแสง วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมาก

sarid.pdf
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,247
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th