.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    การจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษา
 

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สืบสานภูมิปัญญาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
          2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
          3. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารงานที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

          1. ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
          2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
          3. องค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์หลัก

          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
          2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
          3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

 

อัตลักษณ์

          วินัยดี มีคุณธรรมนำใจ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน
 

 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,246
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th